NHG Brochure ALS en PSMA voor de huisarts

Laatst bijgewerkt op 21 maart 2018

Spierziekten Nederland en het Nederland Huisartsen Genootschap (NHG) hebben een brochure over ALS en PSMA opgesteld speciaal voor de huisarts. De brochure biedt handvatten voor de huisarts-geneeskundige behandeling en begeleiding van de patiënt en zijn gezinsleden.

Verschillende van de hieronder genoemde aandachtspunten zijn vanzelfsprekend, maar zijn voor de volledigheid opgenomen. De aandachtspunten gelden voor neuromusculaire ziekten in algemene zin. Afhankelijk van het ziektebeeld kunnen bepaalde punten minder van belang zijn.

Na het stellen van de diagnose

 • De patiënt op korte termijn actief benaderen zodra de specialistische diagnose bekend is.
 • Navragen hoe de aanpak van de huisarts in de fase voorafgaand aan de diagnosestelling door de patiënt is ervaren; nagaan of iets in die aanpak of opstelling van de huisarts de arts-patiëntrelatie negatief beïnvloed heeft.
 • Toetsen in hoeverre de patiënt/naasten de diagnose verwerkt en geaccepteerd hebben.
 • Navragen welke afspraken met de patiënt gemaakt zijn over taakverdeling tussen behandelaars en over zorgcoördinatie.
 • Bespreken met de patiënt wat wel en niet van de huisarts verwacht kan worden aan behandeling en begeleiding.

Bij voortschrijden van de ziekte

 • Afspreken met betrokken behandelaars wie hoofdbehandelaar is en het beloop van de ziekte bewaakt.
 • Beleid afspreken en blijven afstemmen met hoofdbehandelaar (en overige specialisten).
 • Eerste aanspreekpunt zijn voor patiënt, tenzij anders afgesproken met hoofdbehandelaar.
 • Behandelend (of verwijzend) ingrijpen bij medische problemen waarbij geen extra risico’s aanwezig zijn (voor zover dit met patiënt en specialist afgesproken  beleid is).
 • Kennis hebben van de effecten van de spierziekte op gewone aandoeningen zoals longontsteking, blaasontsteking, griep(vaccinatie).
 • Bewust zijn van, en betrokkenen attenderen op bij de huisarts bekende extra ziektegebonden risico’s.
 • Doorverwijzen naar juiste hulpverleners bij complicaties.
 • Alert zijn op fysieke of emotionele uitputting van de naaste omgeving bij (zwaarder wordende) mantelzorgtaken.
 • Anticiperen op niet-medische vragen en problemen ten gevolge van diagnose en ziekte.
 • Anticiperen op vragen rondom het levenseinde.
 • Signaleren van deze niet-medische vragen en problemen.

Rondom het levenseinde

 • Coördineren van zorg rond thuiswonende patiënten.
 • Wensen rond levenseinde tijdig bespreken en alert zijn op mogelijke (latere) veranderingen hierin.
 • Stervensbegeleiding.
 • Verlenen van palliatieve zorg.
 • Zorgen dat de dienstdoende huisartsen bekend zijn met de patiënt en met de speciale kenmerken en omstandigheden die de ziekte in deze fase met zich meebrengt.
 • Beleid bespreken in geval van crisis.
 • Bewust zijn van, en betrokkenen attenderen op bij de huisarts bekende, extra ziektegebonden risico’s (S.O.S.-bandje).
 • Anticiperen op een eventuele opname in een geschikt ziekenhuis, mochten complicaties in de overlijdensfase opname noodzakelijk maken.
 • Verlenen van nazorg aan nabestaanden.

Klik op de afbeelding om de volledige brochure, inclusief de behandeladviezen bij kortademigheid, te downloaden.

Huisartsen brochure van de VSN

Huisartsen brochure van de VSN

Drs. Esther Kruitwagen
 • Coordinator voor implementatie innovatie in zorgnetwerk, ALS zorgnetwerk nederland en ALS zorg team, UMC Utrecht

Ik ben revalidatiearts in het ALS behandelteam van het UMC Utrecht en doe onderzoek naar kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van patiënten.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.